news        mail   location

 
 

logo por


RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI PALATULUI EPISCOPAL DE LA CURTEA DE ARGEȘ, A CLĂDIRILOR ANEXĂ, A BISERICII DE LEMN „INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI”, A ZIDULUI DE INCINTĂ, A REȚELELOR EXTERIOARE ȘI CONSTRUIRE PUNCT DE INFORMARE

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 792/07.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului <<Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare>>, cod SMIS: 118903, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.Proiectul a avut o valoare totală de 21.910.156,11 lei din care finanțarea nerambursabilă a fost de 21.471.952,98 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș, a județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiectivele specifice ale proiectului: consolidarea, restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal, Paraclis, Clădiri anexă, Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămunată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirea Argeșului și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului Mănăstirea Argeșului.

Ansamblul Mănăstirea Argeșului este unul dintre monumentele feudale românești foarte apreciat, atât în țară, cât și peste hotare.

Ctitorie a domnului Țării Românești Neagoe Basarab (1512-1521), Mănăstirea Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și una dintre cele mai valoroase construcții de arhitectură bisericească din România. Din necesitatea de a conserva și valorifica ansamblul Mănăstirea Argeșului, un loc încărcat de istorie, tradiţii şi legende, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a demarat în anul 2016 un proiect amplu pentru consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a acestuia. În anul 2017 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”.

Lucrările de consolidare, restaurare și valorificare turistică a Mănăstirii Argeșului, realizate în perioada 2017-2022, au făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă.

Tot în cadrul proiectului s-a realizat și digitizarea monumentelor istorice din cadrul Mănăstirii Argeșului.


 Scanarea 3D și turul virtual al obiectivelor de patrimoniu cultural restaurate prin proiectul cod SMIS 118903 cu titlul - Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare sunt disponibile ON-LINE -


Pentru digitizarea accesați acest link. :::..

Pentru turul virtual accesați acest link. :::..


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

banner regio sub

 inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.fonduri-ue.ro 

Elementele de identitate vizuală se regăsesc pe pagina web

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Titlul proiectului: Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare.

Denumirea beneficiarului: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului (Eparhia Argeșului și Muscelului)

Număr de referință: Contract de finanțare nr. 792/ 07.12.2017, cod SMIS 118903

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada de implementare a proiectului: 39 de luni de la data semnării contractului de finanțare

Data de începere a proiectului: 1 aprilie 2016

Valoarea totală a proiectului: 21.910.156,11 LEI, unde 18.251.160,03 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 3.220.792,95 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat

Locul de implementare al proiectului: municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș și a județului Argeș, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural, un factor esențial în dezvoltarea economică a zonei de implementare a proiectului, respectând în același timp principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • consolidarea, restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal; Paraclis; Clădiri anexă; Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămutată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirii Argeșului, completate de reamenajarea funcțională a două dintre cele cinci monumente istorice supuse consolidării și restaurării, și anume: Palatul Episcopal și Clădiri anexă, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă și de construirea unui punct de informare turistic;
  • creșterea atractivității turistice acestuia prin utilizarea unor tehnici/ activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate în scopul creșterii vizibilității monumentului istoric – ansamblul Mănăstirii Argeșului;

Rezultatele proiectului:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural consolidate și restaurate, astfel prin proiect vor fi consolidate și restaurate 5 obiective de patrimoniu cultural (monumente istorice) ce fac parte din ansamblul Mănăstirii Argeșului;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural consolidat și restaurat – ansamblul Mănăstirii Argeșului va fi de 306.006 de vizitatori;

Proiectul de finanțare pentru restaurarea Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș a fost semnat

Finalizarea proiectului - Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare

Vizita membrilor Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional regional 2014-2020


 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.  

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

banner regio sub


www.fonduri-ue.roregio.adrmuntenia.rofacebook.com/adrsudmunteniainforegio.rofacebook.com/inforegio.ro


 

 

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar