news        mail   location

 
 

A N U N Ț

               Examen de Capacitate Preoțească

               Sesiunea Ordinară Martie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, în conformitate cu Metodologia pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, temei nr. 1199/2008;

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Sectoarele Învățământ și Activități cu Tineretul și Administrativ – Bisericesc, organizează în data de 15 martie 2023, ora 09:00, Examenul de capacitate preoțească sesiunea ordinară, pentru absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă și pentru absolvenții cu atestat ai Seminariilor Teologice Ortodoxe, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, care doresc să solicite un post clerical vacant, în vederea hirotoniei, precum și pentru diaconii sau preoții hirotoniți onorific care doresc să fie numiți într-o parohie vacantă. 

Acest demers are ca temei prevederile art. 123, alin. (1) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Românecare precizează că: Preoţii şi diaconii slujitori se recrutează dintre doctorii, absolvenţii de masterat şi licenţiaţii facultăţilor de teologie, specializarea Teologie pastorală, care au susţinut examenul de capacitate preoţească.

Ținându-se seama de obligativitatea examenului de capacitate preoțească pentru titularizare pe un post clerical, vor putea solicita transferul la cerere într-o parohie vacantă ori numirea într-o parohie vacantă (în cazul preoților și a diaconilor hirotoniți onorific), doar clericii care au susținut examenul de capacitate preoțească.

 • Cine poate candida. Condiții preliminare.

Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie:

1.să aparțină canonic de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului;

2.să fie absolvent al unei Facultăți de Teologie Ortodoxă sau Seminar Teologic Ortodox;

3.să aibă promovat examenul de Licență sau Atestat;

 • Calendarul examenului

1. 01-14 martie: înscrierea candidaților;

2. 15 martie: proba scrisă și proba orală – ora 09:00;

3. 17 martie: afișarea rezultatelor la proba scrisă la Centrul Eparhial;

 • Locația

1.Depunerea și verificarea dosarelor se face la Secretariatul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Bd. Basarabilor nr. 23, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș.

2.Probele de concurs (scris și oral) se vor susține în Sala Arhiepiscopiei Sfântul Ierarh Iachint - Mitropolitul Țării Românești, din incinta Protoieriei Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 17, etaj 1, Municipiul Pitești, Județul Argeș, începând cu ora 09:00.

 • Înscrierea. Dosarul de înscriere va conține:

 

1. Dosar cu șină sau dosar plic;

2. Cerere tip, adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care va fi înregistrată la Secretariatul Centrului Eparhial. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

3. Recomandarea duhovnicului numai pentru licențiații în Teologie nehirotoniți, va conține: a. caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. semnătura în clar și numărul de telefon al duhovnicului.

4. Curriculum Vitae tip Europass.

5. Copii după: - certificat de naștere; - certificat de botez; - carte de identitate; - certificat de căsătorie; - certificat de cununie religioasă.

6. Copii după actele de studii: - diplomă (sau adeverință) de Licență; - foaie matricolă, copie atestat profesional/diplomă de bacalaureat, și foaie matricolă.

7. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic. Aceste două documente vor fi eliberate de către un cabinet psihologic avizat în acest sens.

 • Desfășurarea examenului

Probele de concurs (scris și oral) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de Teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Argeșului și Muscelului).

Tematica, bibliografia și documentele tip necesare pentru Examenul de capacitate preoțească, sunt disponibile la Secretariatul Centrului Eparhial și la Oficiile Protoieriilor, și pot fi descărcate de pe site-ul Eparhial: https://arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro/, secțiunea Cancelaria Arhiepiscopală, Sectorul Administrativ-Bisericesc.

Bibliografia afișată este orientativă, desigur pot fi consultate și alte surse bibliografice de către candidați.

Contestații se pot depune numai la proba scrisă: candidații care contestă nota obținută pot opta pentru recorectarea lucrării de către o altă comisie. Contestațiile se depun la Secretariatul Centrului Eparhial.

 • Calculul mediei generale de titularizare. Valabilitate examen.

1. Nota examenului de capacitate:

- reprezintă media aritmetică a notelor celor două probe (scris și oral);

- Notă examen capacitate = (scris+oral)/2.

2. Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate minim 7,00.

3. Nota generală de titularizare (nota finală), reprezintă media aritmetică dintre: media celor patru ani de studii facultate (1), media examenului de licență (2) și media examenului de capacitate (3) - Medie generală titularizare = (medie studii + medie licență + notă capacitate)/3.

4. Valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an de zile, iar pentru cei care au obținut media peste 9 (nouă), valabilitatea este de doi ani de zile.


  1 Hotărârea Sf. Sinod nr. 7764/10 iulie 2013.

 


Teme pentru Examenul de Capacitate Preoțească

Subiecte pastorale

1.Sublimitatea slujirii preoțești. Preoția bisericească și preoția universală. Apostolatul preoților și apostolatul mirenilor.

2.Sfânta Scriptură în viața Bisericii. Cunoașterea, interpretarea corectă și lectura duhovnicească a Sfintei Scripturi.

3.Sfintele Taine în iconomia mântuirii și viața credincioșilor.

4.Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire și sfințire a credincioșilor de îndrumare duhovnicească și pastorație individuală.

5.Sfânta Euharistie ca Taină, Jertfă și comuniune.

6.Preacinstirea Maicii Domnului.

7.Comuniunea sfinților, rugăciunile pentru cei adormiți și folosul lor.

8.Participarea la viața liturgică. Rolul ei pentru viața spirituală a credincioșilor și importanța ei misionar-pastorală.

9.Înțelesul, folosul și importanța postului creștin.

10.Trasmiterea credinței și educația religios morală a copiilor și tinerilor. Catehizarea și învățământul religios.

11.Misiune, dialog, ecumenism și antiecumenism.

12.Principalele culte neoprotestante din România: penticostali, baptiști, adventiști, creștini după Evanghelie, martorii lui Iehova, secte noi și mișcări religioase moderne: New Age, mormonii, secta Moon, mișcările sataniste etc., Atitudinea Bisericii față de ele.

13.Sărbătorile creștine în viața Bisericii. Serbarea Duminicii.

14.Biserica și provocările societății contemporane. Secularizarea, globalizarea, ingineria genetică (fertilizarea in-Vitro, clonarea, transplatul de organe), avortul, eutanasia, homosexualitatea).

15.Familia și Biserica, mediu de împlinire și desăvârșire creștină.

16.Sfințirea timpului. Anul liturgic și ciclurile acestuia. Laudele bisericești. Starea de rugăciune, felurile și condițiile rugăciunii.

17.Noțiunea de sfințenie. Cinstirea sfinților și a sfintelor moaște.

18.Cinstirea sfintelor icoane și a Sfintei Cruci.

19.Aspectul de jertfă și de răscumpărare al lui Hristos.

20.Raportul dintre Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

21.Cunoașterea lui Dumnezeu.

22.Creaționism și evoluționism.

23.Teorii despre originea vieții.

24.Starea originară  a omului.

25.Providența divină.

26.Unirea ipostatică și urmările ei.

27.Problema chenozei.

28.Slujirea profetică, arhierească și împărătească a Domnului.

29.Raportul dintre har și libertatea omului din punct de vedere interconfesional.

Bibliografie:

1.Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Dr. Ioan Zăgrean, Teologie Dogmatică, Ed. Renașterea, Cluj, 2000.

2.Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ed. IBMBOR, București, 1978.

3.Idem, Spiritualitate: Ortodoxă, Ascetica și Mistica, Ed. IBMBOR, București, 1992.

4. Învățătura de credință ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009.

5. Diac. P. I. David, Călăuză creștină – Sectologie – pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectant, Ed. Episcopia Argeșului, Curtea de Argeș, 1994.

Laude și ierurgii

1.Rânduiala Vecerniei.

2.Rânduiala Utreniei.

3.Slujbele premergătoare săvârșirii Sfintei Liturghii. Rânduiala și timpul săvârșirii lor.

4.Posturile de peste an.

5.Cele șapte laude.

6.Ierurgiile.

7.Anul bisericesc și împărțirea lui.

Sfânta Liturghie

1.Rugăciuni începătoare.

2.Troparele de umilință.

3.Crezul.

4.Psalmul 50.

5.Rugăciunile la îmbrăcarea veșmintelor.

6.Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Rânduiala și timpul săvârșirii ei.

7.Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Rânduiala și timpul săvârșirii ei.

8.Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul. Rânduiala și timpul săvârșirii ei.

9.Modul în care se pregătește preotul pentru săvârșirea Sfintei Liturghii.

10.Obiectele de cult necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii.

11.Poate săvârși preotul Sfânta Liturghie și cu pâine? Dar cu altceva înafară de vin?

12.În ce moment din cadrul Liturghiilor are loc prefacerea Sfintelor Daruri.

13.Se pot săvârși mai multe Liturghii într-o singură zi, de către un preot, în aceeași biserică și la aceeași Sfântă Masă?

14.Modul în care se face încheierea sfintelor slujbe. Rânduiala otpustului.

15.Organizarea serviciilor religioase în cazul în care preotul are și o filie.

Sfintele Taine

1.Săvârșitorul și primitorul Tainei Botezului.

2.Locul unde se săvârșește Botezul.

3.În ce condiții și pe baza căror acte poate săvârși preotul Botezul.

4.Rânduiala Sfântului Botez.

5.Lucrurile de care are nevoie preotul pentru săvârșirea Botezului.

6.De unde primește preotul Sfântul Mir? Când și de către cine este sfințit?

7.Formula Botezului. Formula ungerii cu untdelemn sfințit și cu Sfântul Mir.

8.Poate preotul boteza mai mulți copii în cadrul aceleiași Sfinte Taine?

9.Se pot boteza deodată un băiat și o fetiță?

10.Agheasma sau apa sfințită pot fi folosite altă dată la săvârșirea Sfântului Botez?

11.Cum se procedează în cazul botezului unor copii găsiți sau despre care nu se știe dacă au fost botezați anterior? Formula Botezului în acest caz.

12.Când se face împărtășirea celor botezați? Dacă aceștia sunt maturi, trebuie spovediți înainte?

13.Botezul de necesitate. Cum procedează preotul dacă puncul botezat sub stare de necesitate trăiește? Cum se face înmormântarea pruncului botezat în stare de necesitate?

14.Unde, de ce și pe ce temei se înregistrează noul botezat?

15.Taina Sfintei Spovedanii. Spovedania mijloc de pastorație.

16.Săvârșitorul Sfintei Taine a Spovedaniei.

17.Când și cum îi pregătește preotul pe credincioși în vederea primirii Spovedaniei?

18.Creștinii se pot spovedi oricând?

19.Preotul trebuie să se spovedească? Când și cui?

20.Când și unde se săvârșește Spovedania? Poate fi săvârșită în Sfântul Altar?

21.Rânduiala Spovedaniei.

22.Poate preotul spovedi fără săvârșirea Militfei? Se săvârșește ea pentru fiecare credincios? Se poate săvârși și pentru mai mulți oameni?

23.Cum se procedează dacă primitorul Tainei nu știe să mai fi fost spovedit?

24.Care sunt elementele de care preotul duhovnic va ține seama pentru ca o mărturisire să fie completă?

25. Respectarea secretului Spovedaniei și supravegherea penitentului după mărturisire.

26.Taina Sfintei Împărtășanii. Săvârșitorul Tainei.

27.Primitorul Tainei. Cum se face pregătirea pentru primirea Tainei?

28.Este necesar și folositor să postim înainte de a ne împărtăși?

29.Credinciosul se poate împărtăși de mai multe ori cu o singură Spovedanie? Dar preotul?

30.Împărtășirea bolnavilor.

31.Când și cum se pregătește Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi? Unde se păstrează? Numai bolnavii se pot împărtăși din ea?

32.Taina Preoției. Primitorul Tainei.

33.Calitățile preotului, potrivit jurământului de la hirotonie.

34.Activitățile și stările incompatibile cu slujirea preoțească potrivit canoanelor.

35.Pregătirea sufletească și trupească a preotului pentru săvârșirea sfintelor slujbe. Canonul Împărtășaniei.

36.Mijloacele de formare și îmbunătățire a păstorului de suflete: rugăciunea, postul, lectura, meditația, etc.

37.Continua pregătire intelectuală a preotului.

38.Raportul preotului cu membrii familiei sale, cu rudele, cu vecinii, cu prietenii.

39.Modestia și cumpătarea preotului. Îmbrăcămintea sa și a familiei.

40.Curățenia preotului și a soției în căsnicie.

41.Tactul pastoral.

42.Comportarea preotului în societate. Atitudinea sa în relațiile cu autoritățile bisericești și cu cele de Stat.

43.Relațiile preotului cu persoanele de alte confesiuni.

44.Combaterea aspectelor negative din viața credincioșilor: alcoolismul, cuncubinajul, divorțul și practicile anticoncepționale.

45.Importanța activităților cu tinerii. Modalități de implicare a acestora în acțiunile concrete ale parohiei.

46.Implicarea preotului în activitățile sociale și filantropice. Asistența socială în parohie.

47.Relațiile preotului cu profesorul de Religie și cu elevii.

48.Combaterea formalismului și a rutinei preotului.

49.Curățenia în biserică și exteriorul bisericii.

50.Datoria preotului de a predica la toate serviciile religioase.

51.Viața de familie a preotului.

52.Taina Cununiei. Rânduiala Tainei, săvârșitorul, timpul săvârșirii.

53.În ce condiții și pe baza căror acte poate săvârși preotul Cununia?

54.Condițiile pe care trebuie să le împlinească primitorii Tainei Cununiei?

55.Taina Sfântului Maslu. Primitorii Tainei, rânduiala, materii necesare săvârșirii, numărul slujitorilor.

56.Rânduiala slujbelor înmormântării și a parastasului. Datoria preotului de a predica.

57. În ce condiții și pe baza căror acte se poate săvârși înmormântarea?

58. Când se face pomenirea morților?

59. Înmormântarea în cazul sinucigașilor?

Bibliografie:

1.Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica generală, Ed. IBMBOR, București, 1993.

2.Idem, Liturgica specială pentru facultățile de teologie, Ed. Lumea Credinței, București, 2008.

3.Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986.

4.Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iubirea mai tare decât moartea: înțelesul și folosul pomenirii morților, Editura Cuvântul 4 Vieții, București, 2012.

5.Laurențiu Streza, Plinitu-s-a, Hristoase, Taina rânduielii Tale – Studii de Teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012.

6.Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996.

7.Diac. P. I. David, Călăuză creștină – Sectologie – pentru cunoașterea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectant, Ed. Episcopia Argeșului, Curtea de Argeș, 1994.

8.Antonie Plămădeală, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, 1995, III. 12. Duhovnicul: călăuză și arbitru.

9. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Pregătirea sfințiților slujitori pentru oficiul Liturghiei, în BOR, nr. 2, 1959.

10.Ghid pastoral de catehizare a mirilor, Ed. Doxologia, Iași, 2015.

Cateheze

 • Cateheză despre Înviere
 • Cateheză despre Învierea morților
 • Cateheză despre Răstignirea Domnului
 • Cateheză despre Judecata obștească
 • Cateheză despre Rugăciunea Domnească
 • Cateheză despre Maica Domnului
 • Cateheză despre cultul morților
 • Cateheză despre post
 • Cateheză despre virtutea creștină
 • Cateheză despre Fericiri
 • Cateheză despre virtuțile morale
 • Cateheză despre faptele bune
 • Cateheză despre Sfânta Treime
 • Cateheză despre familie
 • Cateheză despe Rai
 • Cateheză despre păcatul strămoșesc
 • Cateheză despre dreapta credință

Bibliografie:

1.Preot Prof. Dr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. IBMBOR, București, 1984.

2.Preot Conf. Dr. Constantin Necula, Duc in altum – O introducere în catehetică, Ed. Anastasia,  Sibiu, 2011.

3.Idem, Porțile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, Ed. Agnos, Sibiu, 2007.

4.Preot Prof. Dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, Ed. Sophia, București, 2012.

5.Preot Prof. Dr. Sorin Cosma, Cateheze – Lecții de Religie – clasele V-XII, Ed. Banatica, Carsansebeș, 2001.

Omiletică

1.Predică la Înălțarea Domnului

2.Predică la Pogorârea Duhului Sfânt

3.Predică la Sfânta Treime

4.Predică despre grijile vieții – Duminica a 3-a după Rusalii.

5.Predică la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

6.Predică la Sfinții Apostoli Petru și Pavel

7.Predică la Schimbarea la Față

8.Predică la Adormirea Maicii Domnului

9.Predică la Nașterea Maicii Domnului

10.Predică la Înălțarea Sfintei Cruci

11.Predică la Sfânta Cuvioasă Parascheva

12.Predică la Sfânta Muceniță Filoteea

13.Predică la Sfântul Neagoe Vodă Basarab

14.Predică la Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel

15.Predică la Duminica Vameșului și a Fariseului

16.Predică la Duminica Fiului Risipitor

17.Predică la Duminica Floriilor

18.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae

Bibliografie:

1.PF Părinte Daniel, Patriarhul României, Evanghelia Slavei lui Hristos, Ed. Basilica, București, 2016.

2.Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Predici la duminici și sărbători, la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, ale Sfinților și la Sfinți Români, predici ocazionale și la înmormântări, Ed. IBMBOR, București, 2000.

3.Preot Prof. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. Teofania, Sibiu, 2001.

4.†Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, ediția a II-a, București, 1996.

5.Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor, Ed. Bizantină, București, 2010.

6.Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Mergând, învățați… (Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an), ediția a II-a, revizuită şi completată, Ed. IBMBOR, București, 2006.

7.Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, Ed. Sofia, București, 2012.

Administrație și legislație bisericească

1.Organizarea Bisericii Ortodoxe Române.

2.Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR.

3.Organismele Centrale Deliberative: Sfântul Sinod, Sinodul Permanent, Adunarea Național Bisericească.

4.Organismele Centrale Executive: Patriarhul, Consiliul Național Bisericesc, Permanența Consiliului Național Bisericesc.

5.Eparhia: Chiriarhul, Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial, Permanența Consiliului Eparhial.

6.Administrația eparhială: structură și atribuții.

7.Cancelaria eparhială. Atribuții, relația cu preoții din protopopiat.

8. Autonomie, autocefalie, calendar în BOR.

9.Parohul și parohia. Organismele deliberative și executive parohiale: Adunarea parohială, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, Alegere și atribuții.

10.Administrația bunurilor parohiale. Registrele financiar-contabile și de evidență (registrul inventar, registrul intrări ieșiri, bibliotecă, mitricale, registrul procese verbale Consiliul Parohial).

11.Conferințele clerului și distincțiile clericale.

12.Cercurile pastoral-misionare. Constituire, coordonare, rolul acestora.

13.Gradele profesionale clericale. Prezentare, modalitate obținere.

14.Disciplina clerului. Abateri, delicte, pedepse aplicabile.

15.Instanțele și procedura de judecată în BOR. Consistoriul protopopesc și eparhial.

16.Conceptul de patrimoniu bisericesc. Bunurile sacre și bunurile comune

17.Cimitirele parohiale și mănăstirești. Organizare și funcționare.

18.Monumentele istorice și construcțiile bisericești.

19.Înfierea în eparhie și ieșirea din eparhie, binecuvântare pentru căsătorie, cercetarea canonică, titulizarea preoțească. Prezentare.

20.Impedimente la hirotonie.

Probleme gospodăreşti

1.Despre averea bisericească.

2.Cine face curăţenie pe Sfânta Masă şi la Proscomidiar?

3.Cum se administrează terenul parohiei?

4.Care este rolul epitropului?

5.Biblioteca parohială. Câte cărţi pot fi procurate?

6.Administrarea casei parohiale.

7.Administrarea cimitirului parohial.

8.Administrarea curţii bisericii.

9.Pangarul bisericii (lumânări; tămâie; obiecte de cult).

10.Activităţi filantropice. Există conturi speciale?

11.Atribuţiile gospodăreşti ale cântăreţului. Atribuţiile gospodăreşti ale paraclisierului.

12.Care sunt etapele legale ce trebuie îndeplinite pentru executarea unor lucrări la biserică sau la casa parohială?

13.Ce trebuie să facă preotul când se prezintă în parohie - dacă este paroh şi dacă are decizie de gestionar?

14.Cum se justifică plata serviciilor religioase?

15.Actele contabile la parohie (denumirea şi rolul lor).

16.Ce eliberează preotul paroh credincioşilor pentru sumele de bani primiţi?

17.Ce se întâmplă dacă pierde un chitanţier şi ce trebuie să facem?

18.Cum justificăm sumele cheltuite la parohie?

19.Ce facem cu obiectele primite de la credincioşi pentru biserică sau casa parohială?

20.Se admit modificări în chitanţier?

21.Ce modalităţi există pentru suplimentarea veniturilor unităţilor de cult?

22.Bugetul de venituri şi cheltuieli; contul de gestiune.

23.Când şi cum întocmeşte preotul paroh execuţia bugetară?

24.Registrele mitricale folosite de preot la parohie.

25.Reglementările privind ridicarea noilor construcţii parohiale.

26.Reglementările privind intervenţiile asupra monumentelor istorice.

27.Norme de păstrare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural eclesial.

28.Reglementările privind lucrările de pictare şi repictare a bisericii.

29.Pictura bisericească - normele care trebuie respectate, proiectul pentru lucrări.

30. Care sunt actele autentice de proprietate pe care trebuie să le posede parohia, mănăstirea sau schitul;

Bibliografie

1.Statutul BOR, Ed. IBMBOR, București, 2008 și 2020.

2.Îndrumător administrativ bisericesc. Ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească. Ed. Cuvântul Vieții, Mitropolia Munteniei și Dobrogei, București, 2010.

3.Preot Prof. Univ. Dr. Ioan Floca, Prof. Dr. Sorin Joantă, Administrație bisericească parohială și legislație, Ed. Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2002.

4.Preot Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească, vol. I și II, Ed. IBMBOR, București, 1990.

5.Lect. Univ. dr. George Grigoriță, Prevederi canonice privind dreptul de administrare a bunurilor Bisericii, în Bunurile Bisericii: ieri și azi, Ed. Basilica, București, 2016.

6.Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale BOR, București, 2015.

7.Regulamentul de funcționare și administrare al cimitirelor parohiale și mănăstirești din BOR, 2020.

Muzică bisericească

 • Învierea Ta, Hristoase (glasul VI).
 • Pre Tine Te lăudăm (glasul V).
 • Troparul Pogorârii Duhului Sfânt (glasul VIII).
 • Troparul Bobotezei (glasul I):
 • Ziua învierii (glasul V).
 • Troparul învierii (glasul I).
 • Troparul învierii (glasul III).
 • Troparul învierii (glasul IV).
 • Troparul învierii (glasul V).
 • Troparul învierii (glasul VI).
 • Troparul învierii (glasul VII).
 • Troparul învierii (glasul VIII).
 • Acum puterile... (glasul I).
 • Antifonul I (glasul V).
 • Antifonul II (glasul V).
 • Doamne, mântuieşte (glasul VIII).
 • De te-ai şi pogorât în mormânt (glasul VIII). \S. Crucii Tale (glasul II).
 • Heruvic (glasul VIII).
 • Cuvine-se cu adevărat (glasul V).
 • Cuvine-se cu adevărat (glasul VIII).
 • De tine se bucură (glasul V).
 • Îngerul a strigat (glasul III).
 • Să se îndrepteze (glasul I).
 • Axion la Naşterea Domnului (glasul I).
 • Axion la Duminica Floriilor (glasul IV).
 • Cu trupul adormind (glasul III).
 • Cămara Ta (glasul III).
 • Suflete al meu (glasul II).
 • Axion la înălţarea Domnului (glasul V).
 • Apărătoare Doamnă.
 • Sfinte Dumnezeule.
 • Fericirile, glas VIII.
 • Heruvic, glas V.
 • Cântări la Botez.
 • Cântări la Cununie.
 • Cântări la înmormântare.
 • Binecuvântările morților.
 • Adusu-mi-am aminte, glas V.
 • Cu sfinții odihnește.
 • Veșnica pomenire.
 • Cântările Triodului: Ușile pocăinței, Iată mirele, Când slăviții ucenici.
 • Cântările Penticostarului: Canonul Paștilor, Condacul Învierii, Cine este Dumnezeu, Hristos a Înviat, Luminânda Învierii.
 • Citirea Apostolului și a Sfintei Evanghelii.

Bibliografie:

 • Căntările Sfintei Liturghii, Editura IBMBOR, București, 2013.
 • Utrenierul, Editura IBMBOR, București, 2013.
 • Vecernierul, Editura IBMBOR, București, 2017.
 • Cântări la Sfintele Taine și Ierurgii, Editura IBMBOR, București, 2015.
 • Cântările Triodului, Editura IBMBOR, București, 2014.
 • Căntările Penticostarului, Editura IBMBOR, București, 2004.

 


DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSȚINEREA

EXAMENULUI DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ

 

 

1. Dosar cu șină sau dosar plic;

2. Cerere tip, adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care va fi înregistrată la Secretariatul Centrului Eparhial. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului (sunt două forme de cerere: pentru licențiații în Teologie și/sau pentru clericii care doresc asimilarea).

3. Recomandarea duhovnicului numai pentru licențiații în Teologie nehirotoniți, va conține: a. caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. semnătura în clar și numărul de telefon al duhovnicului.

4. Curriculum Vitae tip Europass.

5. Copii după: - certificat de naștere; - certificat de botez; - carte de identitate; - certificat de căsătorie; - certificat de cununie religioasă.

6. Copii după actele de studii: - diplomă (sau adeverință) de Licență; - foaie matricolă.

7. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic. Aceste două documente vor fi eliberate de către un cabinet psihologic avizat în acest sens.

8.Taxă de înscriere la examen (se achită la Contabilitatea Centrului Eparhial).

 DOCUMENTE TIP


 

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte CALINIC, 

Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului,

  Înaltpreasfinția Voastră,

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., secția Teologie Pastorală, studii de Licență, sesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu nr. de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu fiască supunere, Vă rog să binevoiți a-mi acorda arhiereasca binecuvântare în vederea înscrierii și susținerii Examenului de capacitate preoțească organizat de Centrul Eparhial al Eparhiei Argeșului și Muscelului, sesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . ..

Menționez că îndeplinesc toate condițiile statutare pentru înscrierea la acest concurs și anexez la prezenta cerere documente necesare, după cum urmează:

 1. Copii xerox după: certificat de naștere, certificat de botez, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de cununie religioasă;

2. Copii xerox după actele de studii: diplomă (sau adeverință) de licență și foaie matricolă;

3. Recomandarea duhovnicului;

4. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic;

5.Declarație pe propria răspundere, că nu sunt impedimente pentru primirea Tainei Hirotoniei;

6. Curriculum Vitae tip Europass;

Al Înaltpreasfinției Voastre supus fiu duhovnicesc,

Data,

Semnătura,


Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte CALINIC, 

Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului,

      Înaltpreasfinția Voastră,

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., secția Teologie Pastorală, studii de Licență, sesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu nr. de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., hirotonit întru diacon la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., și întru preot la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu fiască supunere, Vă rog să binevoiți a-mi acorda arhiereasca binecuvântare în vederea înscrierii și susținerii Examenului de capacitate preoțească, sesiunea specială (de asimilare), organizat de Centrul Eparhial al Eparhiei Argeșului și Muscelului, sesiunea . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . ..

Menționez că îndeplinesc toate condițiile statutare pentru înscrierea la acest concurs și anexez la prezenta cerere documente necesare, după cum urmează:

 • Recomandare duhovnic.
 • Curriculum Vitae tip Europass

Al Înaltpreasfinției Voastre supus fiu duhovnicesc,

Data,

Semnătura,


DECLARAŢIE,

Subsemnatul .......................................................................,licenţiat  în teologie, dorind să mă înscriu la Examenul de Capacitate preoţească, în vederea hirotoniei şi ocupării unei parohii, declar pe propria răspundere că nu am impedimente canonice de orice natură care să atragă după sine interdicţia Hirotoniei şi intrarea în cler.

Data,

Semnătura,


Dintre impedimentele la hirotonie:

Cel care s-a căsătorit de două ori după Botez sau a avut concubină, nu poate fi episcop, sau presbiter sau diacon sau orice in catalogul celor sfinţiţi. (Canonul 17 apostolic).

În ceea ce priveşte căsătoriile, trebuie să numărăm aici şi logodna, căci există o legătură între ele, logodna fiind partea introductivă, iar căsătoria reprezentând împlinirea acesteia. Cel care va lua văduva, sau pe cea lăsată, sau desfrânată, sau sclavă, sau din cele de la teatru, nu poate fi episcop, sau presbiter, sau diacon, sau orice din catalogul celor sfinţiţi. (Canonul 18 apostolic).

Cel care s-a mutilat pe sine sa nu se facă cleric, fiindcă este ucigaş de sine și vrăjmaş al operei lui Dumnezeu. (Canonul 22 apostolic).

- principiul care recomandă integritatea fizică și spirituală; o persoană cu deficienţe nu îşi va putea îndeplini atribuţiile misiunii sacerdotale.

Bolile psihice sunt impedimente la hirotonie este mai bine ca persoana aflată în această stare să nu se facă cleric, chiar dacă s-ar însănătoşi pentru un timp, căci este posibil ca boala sa revină si atunci ar fi spre paguba și lezarea demnităţii preoţeşti.

Nu se cuvine ca cel de curând luminat prin Taina Sfântului Botez să intre în ceata celor sfinţiţi. (Canonul 3, Sinodul local de la Laodiceea).

Daca cineva a viețuit douăzeci de ani sau și mai mulţi în desfrâu, apoi se va arata că face fapte virtuoase, acela nu se cuvine a se hirotoni; fiindcă cel sfinţit trebuie să fie fără pată. (Canonul 7, Nichifor Mărturisitorul).

Concluzii:

Are impediment la hirotonie:

Cel care a primit după Botez a doua nuntă;

Cel care s-a automutilat;

Cel surd şi orb;

Cel care este cuprins de spasme;

Cel care este de curând luminat prin Taina Botezului;

Cel care se va căsători cu văduva, cu femeie care a mai fost căsătorită, cu rude sau cu actriţe.

Sfinţenia Tainei obligă luarea unor garanţii în acest sens.

 

 

 
 
 

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar